Zásady ochrany osobných údajov

1.Všeobecné ustanovenia

Spoločnosť DATAHOUSE a.s., Trenčianska 53, 821 09 Bratislava, IČO: 44782055 ako prevádzkovateľ rešpektuje Vaše právo na súkromie a súkromie každej osoby, ktorá navštívi RESIDENCE HOTEL & CLUB, Donovaly 198, 976 39 Donovaly, alebo použije našu internetovú stránku
www.residencehotel.eu , DATAHOUSE a.s. zhromažďuje, spracováva a používa osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a robí všetko, čo je potrebné, aby zabezpečila súlad svojej činnosti s týmito právnymi predpismi.

Zaviedli sme všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie a uchovávanie Vašich osobných údajov, ktoré nám oznámite.

2. Zber, využívanie a spracovanie osobných údajov

Spoločnosť DATAHOUSE a.s. zbiera a spracúva len tie osobné údaje, ku ktorých spracovaniu a využívaniu dá klient svoj dobrovoľný súhlas, alebo ktoré sú potrebné k plneniu zmluvy medzi nami uzatvorenej, alebo ktoré zbierame a spracúvame titulom nášho oprávneného záujmu. Pokiaľ nám dobrovoľne poskytnete osobné údaje, nepoužijeme ich, nespracujeme ich, ani ich neprevedieme nad rámec obmedzení právnych predpisov alebo nad rámec Vami určený vo Vašom súhlasnom vyhlásení. Vaše údaje spracúvame pri využívaní elektronickej komunikácie s Vami, na priamy marketing, zasielanie hodnotenia služieb hotela na cestovateľských portáloch či na evidenciu v našom programe stálych hostí. Tieto údaje sú potrebné na poskytnutie našich služieb Vám, na zaradenie Vás do súťaží, v poštovom styku s Vami, alebo podávaní informácií o pripravovaných podujatiach a akciách RESIDENCE HOTEL & CLUB****.

Vaše osobné údaje poskytneme tretej osobe výhradne vtedy, ak k tomu budeme nútení súdnym rozhodnutím alebo iným rozhodnutím verejnej moci.

3.Bezpečnosť

DATAHOUSE a.s. uchováva Vaše údaje v bezpečí a prístup k osobným údajom majú len oprávnené a poučené osoby našej spoločnosti. Zabezpečujeme bezpečné IT prostredie a máme prijaté potrebné opatrenia na zamedzenie úniku osobných údajov, ktoré získame a spracúvame.

4.Osobné údaje detí

Spoločnosť DATAHOUSE a.s. nemieni získavať osobné údaje detí mladších ako 14 rokov.

5. Vaše návrhy/pripomienky, osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov

Spoločnosť DATAHOUSE a.s. zlikviduje uchovávané údaje po uplynutí doby určenej zákonom alebo udeleným súhlasom.

Samozrejme, kedykoľvek môžete požiadať o likvidáciu Vašich údajov. Ste oprávnený kedykoľvek
odvolať Váš súhlas na spracovanie alebo využívanie Vašich osobných údajov s účinkami do
budúcnosti. V týchto prípadoch, alebo ak máte akékoľvek iné návrhy v súvislosti 2 s Vašimi osobnými údajmi, prosíme, pošlite nám e-mail alebo list na adresu: RESIDENCE HOTEL & CLUB**** , Donovaly
198, 976 39 Donovaly, email: director@residencehotel.eu
Zároveň nás, prosím, kontaktujte vyššie uvedenou cestou, ak chcete zistiť, či sme Vaše údaje uchovali, a ak áno, aké. Vynasnažíme sa Vaše požiadavky vybaviť obratom.

Účel spracúvania osobných údajov v účtovných dokladoch

V rámci činnosti našej spoločnosti dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vedenia agendy potrebnej k splneniu zákonnej povinnosti prevádzkovateľa pri spracúvaní účtovných dokladov.
Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby. Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátum narodenia, druh a číslo dokladu totožnosti, podpis, číslo bankového účtu fyzickej osoby. Právny základ spracúvania osobných údajov: zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.

Kategórie príjemcov:

DATAHOUSE a.s., Trenčianska 53, 821 09 Bratislava, IČO: 44782055 ako prevádzkovateľ RESIDENCE HOTEL & CLUB**** Daňový úrad a iní správcovia daní - spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle vyššie uvedených zákonov, Oprávnený orgán štátu - spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, a to v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov.

Prenos osobných údajov do tretích krajín: nerealizuje sa.

Lehoty na vymazanie osobných údajov: Vaše osobné údaje uchovávame v zmysle príslušného osobitného právneho predpisu a platného Registratúrneho plánu a poriadku.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

Účel spracúvania osobných údajov v Evidencii došlej a odoslanej pošty a v správe registratúry:

V rámci činnosti našej spoločnosti dochádza k spracúvaniu osobných údajov pri evidencii došlej a odoslanej posty a úkony spojené so správou registratúry.

Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby - adresáti, odosielatelia, zamestnanci.

Zoznam osobných údajov: rodné číslo, meno, priezvisko, titul, adresa, názov organizácie, pracovné zaradenie, e-mailová adresa, predmet a obsah pošty. Právny základ spracúvania osobných údajov: zákon č. 395/2002 Z .z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Kategórie príjemcov:

DATAHOUSE a.s., Trenčianska 53, 821 09 Bratislava, IČO: 44782055 ako prevádzkovateľ RESIDENCE HOTEL & CLUB****Ministerstvo vnútra SR - spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov, zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Oprávnený orgán štátu - spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, a to v zmysle Nariadenia Európskeho
parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Prenos osobných údajov do tretích krajín: nerealizuje sa Lehoty na vymazanie osobných údajov: bežná korešpondencia - 3 roky, registratúrny denník 10 rokov.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje. Účel spracúvania osobných údajov v evidencií ubytovaných hostí a v evidencii cudzincov V rámci činnosti našej spoločnosti dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom evidencie hotelových služieb, hotelových hostí, rezervácie izieb, evidencie osobných údajov v hotelovom systéme a evidencie hostí - cudzincov.

Okruh dotknutých osôb: Ubytovaní hostia.

Zoznam osobných údajov: Meno, priezvisko, titul, bydlisko, číslo občianskeho preukazu, Meno, priezvisko, titul, bydlisko, číslo občianskeho preukazu ďalších ubytovaných hostí, meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia cudzinca, štátna príslušnosť, trvalý pobyt v domovskom štáte, účel cesty do Slovenskej republiky, číslo pasu, vízum: druh, číslo, platnosť, názov a adresa ubytovacieho zariadenia v SR, spolucestujúce deti, dĺžka pobytu na Slovensku, telefónne číslo, e-mailová adresa.

Právny základ spracúvania osobných údajov: zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 404/2011 o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Kategórie príjemcov:

DATAHOUSE a.s., Trenčianska 53, 821 09 Bratislava, IČO: 44782055 ako prevádzkovateľ RESIDENCE HOTEL & CLUB****Daňový úrad a ostatní správcovia dane - spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle: zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v
znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, Oprávnený orgán štátu - spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, a to v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Prenos osobných údajov do tretích krajín: nerealizuje sa. Lehoty na vymazanie osobných údajov: Vaše osobné údaje uchovávame v zmysle príslušného
osobitného právneho predpisu a platného Registratúrneho plánu a poriadku. Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.
Účel spracúvania osobných údajov pri zasielaní marketingových ponúk V rámci činností našej spoločnosti ako prevádzkovateľa dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom evidencie klientov, ktorí súhlasili so zasielaním marketingových ponúk. Okruh dotknutých osôb: Klienti, ktorí súhlasili so zasielaním marketingových ponúk. Zoznam osobných údajov: e-mailová adresa, telefónne číslo. Právny základ spracúvania osobných údajov: Súhlas dotknutej osoby, ktorý dotknutá osoba poskytla dobrovoľne a kedykoľvek ho môže odvolať na adrese: director@residencehotel.eu

Kategórie príjemcov:

DATAHOUSE a.s., Trenčianska 53, 821 09 Bratislava, IČO: 44782055 ako prevádzkovateľ RESIDENCE HOTEL & CLUB****, Oprávnený orgán štátu - spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Prenos osobných údajov do tretích krajín: nerealizuje sa. Lehoty na vymazanie osobných údajov: Osobné údaje budú spracúvane počas trvania súhlasu so zasielaním marketingových ponúk. Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje. Účel spracúvania osobných údajov v evidencii reklamácií V rámci činností našej spoločnosti ako prevádzkovateľa dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vybavovania reklamácií. Okruh dotknutých osôb: Osoby uplatňujúce si reklamáciu. Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, bydlisko, telefón, e-mailová adresa a povaha reklamácie.

Právny základ spracúvania osobných údajov: zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a iné súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov.

Kategórie príjemcov:

DATAHOUSE a.s., Trenčianska 53, 821 09 Bratislava, IČO: 44782055 ako prevádzkovateľ RESIDENCE HOTEL & CLUB****Slovenská obchodná inšpekcia - zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo
veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Oprávnený orgán štátu - spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, a to v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Prenos osobných údajov do tretích krajín: nerealizuje sa. Lehoty na vymazanie osobných údajov: Vaše osobné údaje uchovávame v zmysle príslušného osobitného právneho predpisu a platného Registratúrneho plánu a poriadku. Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje. Účel spracúvania osobných údajov v evidencii klientov využívajúcich Klubovú, Zľavovú a Darčekovú kartu V rámci činností našej spoločnosti ako prevádzkovateľa dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom predaja Klubových, Zľavových a Darčekových kariet. Okruh dotknutých osôb: Klienti, Zamestnanci. Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu /adresa organizácie, telefónne číslo, e-mailová adresa. Právne základy spracúvania osobných údajov: Zmluva. Kúpou karty a poskytnutím osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko odberateľa služieb, kontaktné údaje: telefónne číslo, adresu odberateľa, emailový kontakt, spôsob úhrady za služby, v prípade organizácie fakturačné údaje súhlasíte s ich použitím a spracúvaním za účelom registrácie na Klubovú / Zľavovú / Darčekovú kartu.

Kategórie príjemcov:

DATAHOUSE a.s., Trenčianska 53, 821 09 Bratislava, IČO: 44782055 ako prevádzkovateľ RESIDENCE HOTEL & CLUB****Oprávnený orgán štátu - spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, a to v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ)
2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Prenos osobných údajov do tretích krajín: nerealizuje sa. Lehoty na vymazanie osobných údajov: Vaše osobné údaje uchovávame v zmysle príslušného osobitného právneho predpisu a platného Registratúrneho plánu a poriadku, najviac po dobu jedného roka.
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje. Účel spracúvania osobných údajov v databáze fotografií a zvukovo-obrazových záznamov V rámci činností našej spoločnosti ako prevádzkovateľa dochádza k spracúvaniu osobných údajov
(fotografií a zvukovo-obrazových záznamov) za účelom prezentovania činnosti prevádzkovateľa. Okruh dotknutých osôb: Zamestnanci, Klienti.
Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, fotografia. Právny základ spracúvania osobných údajov: Súhlas dotknutej osoby, ktorý dotknutá osoba poskytla dobrovoľne a kedykoľvek ho môže odvolať na e-mailovej adrese: director@residencehotel.eu Kategórie príjemcov:

DATAHOUSE a.s., Trenčianska 53, 821 09 Bratislava, IČO: 44782055 ako prevádzkovateľ RESIDENCE HOTEL & CLUB****Oprávnený orgán štátu - spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, a to v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ)
2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Prenos osobných údajov do tretích krajín: nerealizuje sa. Lehoty na vymazanie osobných údajov: Osobné údaje budú spracúvane počas trvania súhlasu s uverejňovaním fotografií a zvukovo-obrazových záznamov. Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje. Účel spracúvania osobných údajov v Kamerovom informačnom systéme V rámci činností našej spoločnosti ako prevádzkovateľa dochádza k spracúvaniu osobných údajov na základe osobitnej potreby a požiadavky, a to najmä na ochranu verejného poriadku a bezpečnosti,
odhaľovania kriminality, ochrany zdravia a majetku. Okruh dotknutých osôb: Zamestnanci, Klienti, Dodávatelia a ich zamestnanci.
Zoznam osobných údajov: záznam z kamier. Právny základ spracúvania osobných údajov: Oprávnený záujem prevádzkovateľa - § 13 ods. 1 písm. f)
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Kategórie príjemcov:

DATAHOUSE a.s., Trenčianska 53, 821 09 Bratislava, IČO: 44782055 ako prevádzkovateľ RESIDENCE HOTEL & CLUB****Súdy, OČTK - spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle zákona 301/2005 Z. z. trestný poriadok v znení neskorších
predpisov, zákona č. 162/2015 Z. z. správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
Oprávnený orgán štátu - spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, a to v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Prenos osobných údajov do tretích krajín: nerealizuje sa. Lehoty na vymazanie osobných údajov: 15 dní. Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

Newsletter

Poskytnutím Vašej e-mailovej adresy vyslovujete súhlas so zasielaním informácii o našich novinkách a produktoch prostredníctvom newsletteru, pričom ste vyhlásili, že ste sa oboznámili s podmienkami ochrany osobných údajov spoločnosti DATAHOUSE a.s., Trenčianska 53, 821 09
Bratislava, IČO: 44782055 ako prevádzkovateľ RESIDENCE HOTEL & CLUB****bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Právny základ: dotknutá osoba vyjadrila svoj súhlas.
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: director@residencehotel.eu Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: DATAHOUSE a.s., Trenčianska 53, 821 09 Bratislava, IČO: 44782055 ako prevádzkovateľ RESIDENCE HOTEL & CLUB****
Prenos osobných údajov do tretích krajín: nerealizuje sa. Doba uchovávania osobných údajov: 2 roky

Rezervácia

Poskytnuté osobné údaje budú použité len za účelom rezervácie ubytovania. DATAHOUSE a.s., Trenčianska 53, 821 09 Bratislava, IČO: 44782055 ako prevádzkovateľ RESIDENCE HOTEL & CLUB**** po splnení účelu spracúvania osobných údajov naša spoločnosť bez zbytočného odkladu
zabezpečí likvidáciu Vašich osobných údajov. DATAHOUSE a.s., Trenčianska 53, 821 09 Bratislava, IČO: 44782055 ako prevádzkovateľ RESIDENCE HOTEL & CLUB**** zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov, bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať
spôsobom, ktorý neodporuje zákonu č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Právny základ: Zmluva, prípadne dotknutá osoba vyjadrila svoj súhlas. Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: director@residencehotel.eu
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: DATAHOUSE a.s., Trenčianska 53, 821 09 Bratislava, IČO: 44782055 ako prevádzkovateľ RESIDENCE HOTEL & CLUB**** Prenos osobných údajov do tretích krajín: nerealizuje sa. Doba uchovávania osobných údajov: do skončenia pobytu Klienta.

Registrácia pri kúpe vstupeniek

V rámci činností našej spoločnosti ako prevádzkovateľa dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom predaja vstupeniek. Poskytnutím osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko odberateľa služieb, kontaktné údaje: telefónne číslo, e-mailová adresa, spôsob úhrady za služby, v prípade
organizácie fakturačné údaje súhlasíte s ich použitím za účelom evidencie kúpy vstupenky na vybranépodujatie a súvisiacimi účelmi. DATAHOUSE a.s., Trenčianska 53, 821 09 Bratislava, IČO: 44782055 ako prevádzkovateľ RESIDENCE HOTEL & CLUB****bude konať spôsobom, ktorý neodporuje
zákonu č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Právny základ: Zmluva, prípadne dotknutá osoba vyjadrila svoj súhlas. Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: director@residencehotel.eu
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: DATAHOUSE a.s., Trenčianska 53, 821 09 Bratislava, IČO: 44782055 ako prevádzkovateľ RESIDENCE HOTEL & CLUB****

Prenos osobných údajov do tretích krajín: nerealizuje sa.

Doba uchovávania osobných údajov: 1 rok.

NÁVŠTEVA WEBOVEJ STRÁNKY
Účelom spracúvania osobných údajov je Vaša návšteva oficiálnej web stránky hotela
(www.residencehotel.eu), resp. sociálnych sietí, na ktorých má prevádzkovateľ vytvorený svoj profil.
Spracúvanie osobných údajov sa riadi samostatnými podmienkami pre ochranu Vášho súkromia, ktoré
sú zverejnené na príslušných sociálnych sieťach.
Právny základ: dotknutá osoba vyjadrila svoj súhlas (interakcia s plug-inom) alebo aktívnym konaním
(zapojením sa do súťaže).

1. COOKIES

Prevádzkovateľ môže použiť osobné údaje vo forme Cookies uložených v internetovom prehliadači užívateľa na zlepšenie poskytovaných služieb alebo pri analýze výsledkov. Cookies prevádzkovateľa ani tretích strán neobsahujú žiadne osobné údaje a zbierajú len anonymné údaje spojené s jeho
užívateľským ID. Ide o údaje, ktoré stránky si užívateľ pozrel alebo aký obsah vyhľadával. Tieto údaje nie sú nikdy prepojené s osobnými údajmi užívateľa. Užívateľ má možnosť zastaviť použitie Cookies a tým možnosť na zrušenie jeho odoslania na server v prípade opätovnej požiadavky servera. Prevádzkovateľ kladie veľký dôraz na bezpečné používanie internetu a elektronických médií slúžiacich na prenos údajov. Vyzýva však užívateľov, aby sa snažili o čo najvyššie zabezpečenie z ich strany a to použitím aktuálnej verzie internetového prehliadača, utajením bezpečnostných prvkov slúžiacich na prístup k účtu, opatrnosť pri prenose údajov prostredníctvom elektronických médií a internetu.

2. ANALÝZA WEBOVÝCH STRÁNOK

Webové stránky prevádzkovateľa používajú analytické nástroje na meranie výkonnosti a návštevnosti, a to hlavne nástroj Google Analytics, službu webovej analýzy Google Inc. Tento nástroj využíva Cookies, ktoré sa ukladajú do pamäte užívateľa webových stránok. Tieto informácie sa spravidla prenášajú na server Google, kde sa ukladajú do pamäte. Google nespája IP adresu užívateľa s jeho osobnými údajmi. Údaje sú anonymné. Dáta užívateľa sú na serveri Google uložené po dobu 26 mesiacov. Bližšie informácie o uchovaní osobných údajov slúžiacich na analýzu návštevnosti webovej stránky nájdete na stránkach spoločnosti Google - Uchovávanie dát Google Analytics. Nástroj Google Analytics môže uchovávať demografické údaje užívateľa ako je pohlavie, vek, lokalita a pod. Údaje sú anonymné. Nástroj Google Analytics môže byť prepojený s nástrojom Google Search Console, ktorý slúži na analýzu vyhľadávania prostredníctvom fulltextového vyhľadávača Google a spôsoby vstupu užívateľa na internetové stránky. Súčasťou tejto analýzy môže byt prenos demografických a iných osobných údajov užívateľa. Údaje sú anonymné. Nástroj Google Analytics môže byť prepojený s nástrojom Google Search AdWords, ktorý slúži na zobrazenie internetovej reklamy (vo forme textu a grafických bannerov) a zacielenie reklamy správnemu publiku. Súčasťou tejto analýzy môže byt prenos demografických a iných osobných údajov užívateľa. Údaje sú anonymné.

3. SOCIÁLNE PLUG-INY

Na webové stránky prevádzkovateľa sú napojené plug-iny (aplikácie) tretích strán ako je napr. Facebook, Google Plus, YouTube, a podobne. Tieto aplikácie sú uložené a spustené na serveroch tretích strán. Spoločnosť prevádzkovateľa nemá vplyv na zabezpečenie ochrany osobných údajov pri používaní aplikácií tretích strán. Webové stránky prevádzkovateľa používajú doplnky tretích strán, ktoré umožňujú užívateľom zdieľať, komentovať, hodnotiť obsah webových stránok na sociálnych sieťach alebo zaregistrovať sa prostredníctvom účtu tretej strany. V takomto prípade internetový prehliadač vytvára medzi užívateľom a treťou stranou priame spojenie pri ktorom dochádza k použitiu cookies a prenosu údajov užívateľa medzi webovými stránkami, prehliadačom užívateľa a serverom tretej strany. Dáta spravidla nie sú spájané s osobnými údajmi užívateľa. Prevádzkovateľ využíva na svojich stránkach zásadne spoľahlivé zdroje plug-inov a doplnkov. Prevádzkovateľ nedokáže zaručiť funkčnosť ani spoľahlivosť plug-inov tretích strán. V prípade akcie užívateľa na webových stránkach prevádzkovateľa prostredníctvom sociálnych plug-inov môžu byť tieto akcie zobrazené na stránkach tretích strán v závislosti od nastavenia konta užívateľa (napr. Facebook Like, Google Plus, Zdieľanie na sociálnych sieťach a podobne).

4. REKLAMA A REMARKETING

Webové stránky prevádzkovateľa môžu zobrazovať reklamy zahŕňajúce reklamy tretích strán a môžu byť využité na zobrazenie reklamy na internetových stránkach tretích strán. Reklamný systém môže využiť technológiu PPC resp. PPI a remarketing. Tieto technológie sú na stránke použité kvôli tomu aby
mohli užívateľovi poskytnúť najrelevantnejšiu ponuku, a to aj na webových stránkach tretích strán. Prevádzkovateľ prostredníctvom personalizovanej reklamy zameranej na záujmy používateľa poskytuje zaujímavejšie zobrazovanie reklamy, ku ktorej má užívateľ osobný vzťah. Reklamy sa na webových
stránkach prevádzkovateľa a na webových stránkach tretích strán zobrazujú za pomoci technológie Cookies a analýzy správania užívateľa na internete. Táto internetová stránka využíva reklamný systém Google AdWords a Facebook Ads.

5. MAPY A LOKALIZÁCIA

Tieto internetové stránky môžu obsahovať mapy využívajúce službu Google Maps. Táto služba môže uchovávať osobné údaje užívateľa týkajúce sa jeho polohy.

6. PRÍSPEVKY POUŽÍVATEĽOV

Používatelia webových stránok www.residencehotel.eu môžu prispievať svojím obsahom vo forme komentárov, hodnotení a podobne, či už priamo na webových stránkach alebo na stránkach našej spoločnosti na sociálnych sieťach alebo na svojich vlastných stránkach na sociálnych sieťach formou
zdieľania a hodnotenia. Akýkoľvek obsah, informácie alebo iné formy údajov a komunikácie, ktoré boli na stránke uverejnené užívateľmi na webových stránkach www.residencehotel.eu alebo zdieľané prostredníctvom sociálnych sietí a iných aplikácií aj na webových stránkach tretích strán sa nepovažujú
za dôverné a nepodliehajú ochrane obchodného tajomstva. Prevádzkovateľ nepreberá za príspevky užívateľov, informácie a ich komunikáciu zodpovednosť. Zároveň výslovne zakazuje uverejňovať alebo prenášať na webovú stránku akékoľvek protiprávne, výhražné, hanlivé, obscénne informácie a materiály alebo iné materiály urážajúce ľudskú dôstojnosť alebo s akýmkoľvek diskriminačným charakterom.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o:

• účele spracúvania osobných údajov,
• kategórii spracúvaných osobných údajov,
• identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
• dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
• práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
• práve podať návrh na začatie konania,
• zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
• existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje,
ktoré sa jej týkajú, ak:
• osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
• dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
• dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov,
• osobné údaje sa spracúvajú nezákonne.

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:

• dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,

• spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
• prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
• dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Právo
na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutných na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej
konkrétnej situácie, vykonávané v rámci oprávneného záujmu prevádzkovateľa, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.
Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú, pokiaľ sa to netýka osobných údajov nevyhnutných na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom. Dotknutá osoba má právo podať podnet na začatie konania v zmysle § 100 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov pokiaľ má podozrenie, že s jej osobnými údajmi je nakladané nezákonným spôsobom alebo ak spracovaním jej osobných údajov alebo porušením bezpečnosti spracovania osobných údajov došlo k porušeniu jej práv. Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ môže za podmienok ustanovených osobitným predpisom alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, obmedziť rozsah povinností a práv dotknutej osoby, ak je také obmedzenie ustanovené s cieľom zaistiť:

• bezpečnosť Slovenskej republiky,
• obranu Slovenskej republiky,
• verejný poriadok,
• plnenie úloh na účely trestného konania,
• iné dôležité ciele všeobecného verejného záujmu Európskej únie alebo Slovenskej republiky, najmä predmet dôležitého hospodárskeho záujmu alebo dôležitého finančného záujmu Európskej únie alebo Slovenskej republiky vrátane peňažných, rozpočtových a daňových záležitostí, verejného zdravia alebo sociálneho zabezpečenia,
• ochranu nezávislosti súdnictva a súdnych konaní,
• predchádzanie porušeniu etiky v regulovaných povolaniach alebo regulovaných odborných činnostiach,
• monitorovaciu funkciu, kontrolnú funkciu alebo regulačnú funkciu spojenú s výkonom verejnej moci,
• ochranu práv dotknutej osoby alebo iných osôb,
• uplatnenie právneho nároku,
hospodársku mobilizáciu. Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: director@residencehotel.eu