Všeobecné obchodné podmienky

RESIDENCE HOTEL & CLUB****

1. Zmluvné strany
Dodávateľ: DATAHOUSE a.s. - poskytovateľ ubytovacích, stravovacích, kongresových a relaxačných služieb odberateľovi (hosťovi) za úhradu (ďalej aj len "hotel"). Odberateľ: Objednávateľ služieb, ktorý shotelom uzatvorí zmluvu, predmetom ktorej je poskytovanie ubytovacích, stravovacích, wellness, akoaj iných služieb zo strany hotela na základe požiadavky odberateľa (ďalej aj len "odberateľ" alebo"objednávateľ" alebo "hosť"). Uzavretím zmluvy s hotelom sa tieto Všeobecné zmluvné podmienky stávajú pre hotel aj odberateľa záväznými a sú súčasťou uzatvorenej zmluvy.

2. Rezervácia služieb
Rezerváciu môže urobiť objednávateľ vo vlastnom mene, alebo v prospech tretej osoby. Rezerváciu potvrdzuje odberateľovi (hosťovi) hotel po obdržaní objednávky hosťom formou:
▪ telefonickou
▪ písomnou
▪ elektronickou

3. Úvodné ustanovenia
3.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na online rezervácie ubytovacích služieb poskytovaných spoločnosťou DATAHOUSE a.s. (ďalej len"prevádzkovateľ"), využívanie online rezervačného systému, platobné a storno podmienky onlinerezervácií uskutočnených klientom/klientmi prostredníctvom internetovej stránkywww.residencehotel.eu, ako aj všetky ostatné práva a povinnosti vyplývajúce z právneho vzťahu
vzniknutého pri online rezervácii.

1.2 Klient je oprávnený využívať online rezervácie len v prípade, že súhlasí s VOP. Klientovi saodporúča vo vlastnom záujme oboznámiť sa s týmito VOP pred uskutočnením rezervácie. Pri opakovanom využívaní online rezervácie je klient povinný vždy sa oboznámiť s aktuálnym znením VOP. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostranne tieto VOP zmeniť, pričom zmena VOP je účinná odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke www.residencehotel.eu. Pokiaľ klient nesúhlasí s niektorými ustanoveniami týchto VOP, prevádzkovateľ ho žiada, aby uvedený online rezervačný systém nevyužíval. Potvrdením rezervácie klient vyslovuje bezvýhradný súhlas s týmito VOP.
1.3 Každý klient berie na vedomie, že všetky ceny a podmienky rezervácie a poskytovania služieb platia výlučne pre online rezervácie uskutočnené prostredníctvom tejto internetovej stránky.1.4 Používaním online rezervačného systému klient vyhlasuje, že dosiahol vek minimálne 18 rokov a je spôsobilý vo vlastnom mene nadobúdať práva a preberať na seba povinnosti.

4. Rezervácia
4.1. Pri online rezervácií má klient možnosť vyhľadať si aktuálne voľné ubytovacie kapacity v hoteloch DATAHOUSE a.s. podľa zadaných požiadaviek v rezervačnom formulári (dátumpríchodu, dátum odchodu, typ izby a pod.) za ceny uvedené v cenníkuprevádzkovateľa alebo priamo pri online rezervácii.
4.2. Pri online rezervácii po výbere všetkých údajov pre začiatok a koniec pobytu, typu izby,doplnkových služieb a podobne klient vyplní všetky požadované údaje.
4.3. Po vyplnení všetkých požadovaných údajov, po realizácii úhrady v zmysle týchto VOP a po preverení údajov bude klientovi bezodkladne zaslané na ním zadanú e-mailovú adresu potvrdenierezervácie s uvedením rezervačného čísla. Pridelené rezervačné číslo slúži na potvrdenie
rezervácie, ako kontaktný údaj pre realizáciu akýchkoľvek zmien alebo stornovania rezervácie a potvrdenie pri nástupe na pobyt. Z uvedeného dôvodu je klient povinný rezervačné číslo bezpečne uschovať.

5. Platobné podmienky
5.1. Úhradu za pobyt rezervovaný klientom pri online rezervácií je klient povinný úhradiť v plnej výške pri online rezervácií prostredníctvom služby platby platobnou kartou, prostredníctvom služby Go Pay, alebo prevodom na účet na základe vystavenej faktúry.
5.2. Od klienta je požadované číslo kreditnej/debetnej karty. Potvrdením rezervácie dáva klient súhlas na realizáciu úhrady za rezervovaný pobyt v plnej výške v prospech prevádzkovateľa (stiahnutím ceny pobytu) a oprávňuje prevádzkovateľa na realizáciu tejto úhrady. Celková cena pobytu je
ihneď zúčtovaná na spracovanie v prospech bankového účtu prevádzkovateľa.
5.3. Postup a činnosť prevádzkovateľa vychádza z etických princípov a rešpektuje súkromie klienta.Rezervačný systém využíva v súčasnosti najmodernejšie systémy šifrovania citlivých dát a údajov, ktoré garantuje plnú bezpečnosť údajov poskytnutých pri realizácii úhrady klientom.
5.4. Klient splnomocňuje prevádzkovateľa na overenie si poskytnutých informácií o kreditnej karte/debetnej karte v príslušnom call-centre banky alebo spoločnosti, ktorá kreditnú kartu/debetnú kartu vydala.
5.5. V prípade, že klient nemá záujem pri online rezervácii realizovať úhradu tzv. online platboupodľa bodu 3.1, je klient oprávnený zvoliť si formu realizácie úhrady za pobyt formou tzv. offline platby, t.j. bezhotovostným bankovým prevodom na bankový účet prevádzkovateľa. V takomto
prípade, t.j. v prípade, že pri online rezervácii zadá klient požiadavku na realizáciu tzv. offline platby, bude mu prevádzkovateľom na klientom vybraný pobyt vystavená v rezervačnom systéme nezáväzná rezervácia, pri ktorej sa klientovi po potvrdení objednávky s tzv. offline platbou
zobrazia informácie o (i) čísle rezervácie a informáciách o rezervácii, (ii) tom, že pobyt (kapacita) a výška ceny za pobyt bude klientovi garantovaná až po pripísaní peňažných prostriedkov na bankový účet prevádzkovateľa, (iii) platobných údajoch a platobných podmienkach (bankové spojenie, číslo účtu, variabilný symbol, lehota splatnosti). Klientom rezervovaný pobyt s využitím tzv. offline platby nie je pre prevádzkovateľa ani klienta záväzný (ide o nezáväznú rezerváciu) a neznamená nárok klienta na vyhradenie pobytu (kapacity) pre klienta. Rezervácia sa stáva záväznou v okamihu pripísania peňažných prostriedkov v sume úhrady za pobyt na bankový účet prevádzkovateľa. V prípade, že v čase od potvrdenia nezáväznej rezervácie pobytu do času pripísania peňažných prostriedkov v sume úhrady za pobyt na bankový účet prevádzkovateľa (t.j. do času, kým sa rezervácia stane záväznou) dôjde k vypredaniu klientom nezáväzne rezervovaného pobytu (kapacity), ponúkne prevádzkovateľ klientovi alternatívu využitia služieb (pobytu) napríklad formou ponuky izby vyššej kategórie (s doplatením rozdielu v cene) alebo nižšej kategórie alebo ponuky iného ubytovacieho zariadenia prevádzkovateľa v lokalite. V prípade, že klient nebude s ponúknutou alternatívou súhlasiť, je oprávnený od rezervácie pobytu odstúpiť a prevádzkovateľ vráti klientovi klientom uhradenú platbu v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia klienta od rezervácie, a to bezhotovostným bankovým prevodom na bankový účet klienta, z ktorého klient realizoval platbu. V prípade neuhradenia ceny pobytu do dňa splatnosti, je prevádzkovateľ oprávnený rezerváciu zrušiť bez nároku klienta na akúkoľvek finančnú či nefinančnú náhradu.

6. Zmena alebo zrušenie rezervácie
Nenastúpenie na pobyt
Storno poplatky
6.1. V prípade online rezervácie ubytovania (zakúpenia ubytovacích služieb) nie je klient okamihom uzatvorenia zmluvy na diaľku o poskytnutí služieb oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytnutí služieb v zmysle § 7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade nevyužitia z dôvodov na strane klienta ním zakúpených ubytovacích služieb, nevzniká klientov právo na akúkoľvek finančnú či nefinančnú náhradu ani náhradné plnenie.
6.2. Akékoľvek zmeny uskutočnenej online rezervácie zo strany klienta je možné uskutočniťelektronicky po zadaní e-mailovej adresy klienta zadanej pri online rezervácii a čísla rezervácie prideleného klientovi a zaslaného pri realizácii online rezervácie alebo písomne, telefonicky alebo
e-mailom prostredníctvom rezervačného oddelenia prevádzkovateľa na telefónnom čísle: +421 44290 13 21 e-mailová adresa: recepction@residencehotel.eu, poštová adresa: Donovaly 198, 976 39 Donovaly. Pri požiadavke na zmenu uskutočnenej online rezervácie je klient povinný vždy uvádzať rezervačné číslo pridelené pri uskutočnení online rezervácie a zaslané klientovi na e-mail ním zadaný pri uskutočňovaní online rezervácie. Pokiaľ klient požaduje zmenu uskutočnenej online rezervácie, ktorej nie je možné z kapacitných dôvodov alebo iných prevádzkových
vyhovieť, prevádzkovateľ uskutoční všetky kroky za účelom vyhovenia požiadavkám klienta, avšak prevádzkovateľ nie je povinný požiadavke klienta na zmenu uskutočnenej online rezervácie vyhovieť, a klientovi nevzniká nárok na náhradu škody či akékoľvek iné plnenie zo strany
prevádzkovateľa z dôvodu nemožnosti zmeny uskutočnenej online rezervácie.6.3. V prípade odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie vzniká prevádzkovateľovi nárok na storno poplatok nasledovne:

Storno poplatky platné pre pobyty v sezóne:

Storno poplatok
bez storno poplatku odo dňa potvrdenia objednávky do 29 dní pred dňom nástupu na pobyt
25% z ceny objednaných a potvrdených služieb 28 až 14 dní pred dňom nástupu na pobyt
50% z ceny objednaných a potvrdených služieb 13 až 8 dní pred dňom nástupu na pobyt
75% z ceny objednaných a potvrdených služieb 7 až 3 dní pred dňom nástupu na pobyt
100% z ceny objednaných a potvrdených služieb 2 dny a menej dní pred dňom nástupu na pobyt

Storno poplatky platné pre pobyty v mimosezóne:
Storno poplatok
bez storno poplatku odo dňa potvrdenia objednávky do 14 dní pred dňom nástupu na pobyt 50% z ceny objednaných a potvrdených služieb 13 až 8 dní pred dňom nástupu na pobyt 75% z ceny objednaných a potvrdených služieb 7 až 3 dní pred dňom nástupu na pobyt
100% z ceny objednaných a potvrdených služieb 2 dny a menej dní pred dňom nástupu na pobyt

Storno poplatky platné pre tzv. Skoré rezervácie a pobyty v Špeciálnych termínoch (pobyty rezervované na využitie v osobitných termínoch určených prevádzkovateľom):
Storno poplatok
hodnota celej rezervácie musí byť uhradená v celej výške (100% záloha); účtovaný je 100% storno poplatok odo dňa potvrdenia objednávky do dňa nástupu na pobyt Prevádzkovateľ určuje termíny tzv. Sezóny, tzv. Mimosezóny a tzv. Špeciálne termíny vopred tak, aby sa klient mal možnosť oboznámiť s podmienkami v prípade odstúpenia od zmluvy a zrušenia
rezervácie alebo v prípade čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia klienta na rezervovaný pobyt. Termíny pre tzv. Sezónu, tzv. Mimosezónu a tzv. Špeciálne termíny sú uvedené na internetovej stránke prevádzkovateľa, pričom klient má možnosť sa s
nimi oboznámiť v prílohe týchto VOP, a to kliknutím tu. V prípade nenastúpenia klienta na rezervovaný pobyt je klient povinný uhradiť storno poplatok vo výške 100% z ceny objednaných a potvrdených služieb. Skorá rezervácia je rezervácia uskutočnená klientom minimálne 7 dní pred dňom zvolenýmklientom ako deň príchodu pri súčasnom uhradení celkovej ceny pobytu podľa ponuky prevádzkovateľa. V prípade odstúpenia od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo v prípade čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie platia storno podmienky uvedené v bode 4.3 týchto VOP v tabuľke č. 3 pre tzv. Skoré rezervácie. V prípade nenastúpenia klienta na rezervovaný pobyt v rámci tzv. Skorej rezervácie je klient povinný uhradiť storno poplatok vo výške 100% z ceny objednaných a potvrdených služieb.1 V prípade nenastúpenia klienta na rezervovaný pobyt vzniká prevádzkovateľovi nárok na storno
poplatok vo výške 100% z ceny objednaných a potvrdených služieb.2 V prípade odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo v prípade čiastočného odstúpeniaklienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia klienta na rezervovaný pobyt
pri akciových pobytoch (čl. 6 VOP) vzniká prevádzkovateľovi nárok na storno poplatok vo výške 100% z ceny objednaných a potvrdených služieb.
4.7 V prípade odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo v prípade čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia klienta na rezervovaný pobyt v mimoriadnych prípadoch (choroba, úmrtie, postihnutie živelnou pohromou a
pod.) je prevádzkovateľ oprávnený vzdať sa nároku na úhradu storno poplatku na základe predloženia dôveryhodného dôkazu o vážnej príčine odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia klienta na rezervovaný pobyt klientom.
4.8 V prípade odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia na pobyt zašle prevádzkovateľ klientovi písomne alebo e-mailom oznámenie o uplatnení nároku prevádzkovateľa na storno poplatok a jeho výške v zmysle týchto VOP do 14 dní odo dňa odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo odo dňa čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo odo dňa začiatku pobytu v prípade nenastúpenia klienta na pobyt. Klient potvrdením objednávky a vyjadrením súhlasu s týmito VOP súhlasí a berie na vedomie, že prevádzkovateľ je oprávnený v prípade odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia na pobyt jednostranne započítať
pohľadávku klienta na vrátenie klientom uhradenej ceny pobytu pri uskutočnení online rezervácie pobytu voči pohľadávke prevádzkovateľa na úhradu storno poplatku vo výške uvedenej v týchto VOP vo výške, v ktorej sa tieto pohľadávky kryjú, pričom sumu presahujúcu vzájomné pohľadávky klienta a
prevádzkovateľa v prospech klienta uhradí prevádzkovateľ hotela klientovi bezhotovostným bankovým prevodom na bankový účet klienta, z ktorého bola realizovaná úhrada ceny pobytu pri online rezervácii pobytu alebo vrátením v prospech kreditnej/debetnej karty klienta, z ktorej bola realizovaná úhrada ceny pobytu pri online rezervácii pobytu, podľa toho, akú formu realizácie úhrady si klient pri rezervácii pobytu zvolil, a to do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia na pobyt. Bankové poplatky spojené s vrátením ceny pobytu klientov znáša klient.
7. Osobitné ustanovenia
7.1. V prípade nejasností alebo otázok, ktoré vzniknú pri online rezervácií, je klient oprávnený obrátiť sa na rezervačné oddelenie prevádzkovateľa telefonicky na telefónnom čísle: +421 44 290 13 21, alebo emailom: reception@residence.eu.
7.2. Check-in je možný v deň začiatku pobytu v zmysle rezervácie od 14.00 hod. Check-out je v posledný deň pobytu v zmysle rezervácie do 10.00 hod.
7.3. V prípade osobitných požiadaviek (detská postieľka, neskorý nástup alebo odchod z pobytu (late check-in alebo late check-out) alebo záujmu o rezerváciu doplnkových služieb je klient oprávnený obrátiť sa na rezervačné oddelenie prevádzkovateľa telefonicky na telefónnom čísle: +421 917
432 511, alebo emailom: reception@residence.eu.:
7.4. Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť zľavu na pobyt pre deti mladšie ako 12 rokov, a to nasledovne:
7.4.1. pre deti mladšie ako 4 rokov (od 0 do 3 rokov vrátane) 100% zľava bez nároku na lôžko alebo prístelku
7.4.2. pre deti mladšie ako 12 rokov (od 4 do 12 rokov vrátane) 50% zľava.
7.4.3. pre deti mladšie ako 12 rokov (od 13 do 14 rokov vrátane) 25% zľava.
7.4.4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny vekovej kategórie ako aj výšky ním poskytovanej zľavy.
8. Akciové pobyty
8.1. Prevádzkovateľ hotela je oprávnený ponúkať akciové pobyty (last minute, first minute a pod.). Počet izieb vyhradených pre akciové pobyty je obmedzený.
8.2. Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť klientom adresne alebo neadresne tzv. promo kódy oprávňujúce klientov na využívanie špeciálnych akcií prevádzkovateľa. V prípade, že klient bude mať záujem využiť tzv. promo kód, pri online rezervácii zadá na určené miesto tzv. promo kód,
ktorý oprávňuje klienta využiť špeciálnu akciu prevádzkovateľa, kde bude zároveň klient informovaný o dobe platnosti a podmienkach využitia tzv. promo kódu. Pokiaľ konkrétne podmienky tzv. promo kódu neustanovujú inak, je možné tzv. promo kód využiť len v prípade online rezervácie s realizáciou online platby. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny alebo zrušenia tzv. promo kódu alebo podmienok jeho využitia či doby platnosti aj počas doby jeho platnosti. V prípade zmeny rezervácie pobytu s využitím tzv. promo kódu, nie je možné tzv. promo kód využiť v prípade, že sa zmena rezervácie týka zmeny termínu pobytu mimo dobu platnosti tzv. promo kódu. Na poskytnutie či využitie tzv. promo kódu nie je právny nárok.
8.3. Poskytnuté zľavy nie je možné kumulovať.
9. Ochrana osobných údajov
Ochrana súkromia
9.1. Prevádzkovateľ spoločnosť DATAHOUSE a.s. Trenčianska 53,821 09 Bratislava, IČO: 44782055,
IČ DPH: SK2022825541, zapísaná v OR vedenom OS Bratislava I, oddiel Sa, vložka č4773/B,
(ďalej len DATAHOUSE a.s. )vykonáva spracúvanie osobných údajov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. v aktuálnom a platnom znení (ďalej len "Zákon").
9.2. Prevádzkovateľ spoločnosť DATAHOUSE a.s. , spracúva osobné údaje
klientov za účelom rezervácie, predaja, využívania služieb klientami v ubytovacích zariadeniach prevádzkovateľa a kontroly ich využívania. Osobné údaje sú spracúvané po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania - rezervácie, predaja, využívania služieb klientami v ubytovacích zariadeniach prevádzkovateľa a kontroly ich využívania, avšak maximálne po dobu dvoch rokov od zberu týchto údajov. Osobné údaje spracúvané na účel rezervácie, predaja, využívania služieb klientami v ubytovacích zariadeniach prevádzkovateľa a kontroly ich využívania sú
prevádzkovateľom spoločnosťou DATAHOUSE a.s.., spracúvané na základe § 10 ods. 3 písm. b) Zákona bez súhlasu dotknutých osôb.
9.3. Prevádzkovateľ spoločnosť DATAHOUSE a.s., spracúva osobné údaje klienta na účely marketingu, v prípade ich výslovného súhlasu, ktorý môže klient udeliť vyplnením údajov pri online rezervácii a kliknutím na súhlas so spracovaním osobných údajov.

9.4. Rozsah osobných údajov spracúvaných na účel marketingu obsahuje: meno a priezvisko, adresa elektronickej pošty, mobilné telefónne číslo, adresa bydliska. Klient vyplnením údajov pri online rezervácii a kliknutím na súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle § 11 ods. 1 Zákona
udeľuje prevádzkovateľovi súhlas, aby spracované osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, adresa elektronickej pošty, mobilné telefónne číslo, adresa), na marketingové účely. Klient zároveň udeľuje prevádzkovateľovi súhlas s prenosom osobných údajov do zahraničia v rámci
Európskej únie. Prevádzkovateľ spoločnosť DATAHOUSE a.s. sa zaväzuje, že s osobnými údajmi nebude nakladať a zaobchádzať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje po dobu 3 rokov a tento súhlas môže klient kedykoľvek
písomne odvolať zaslaním odvolania súhlasu na adresu sídla prevádzkovateľa, okrem prípadov,keď Zákon neustanovuje inak. Klient udelením súhlasu zároveň potvrdzuje, že bol poučený o svojich právach uvedených v Zákone (najmä § 28 Zákona), ako aj v zákone č. 40/1964 Zb.
Občianskom zákonníku v znení neskorších predpisov, najmä na informácie o stave spracúvania osobných údajov v informačnom systéme, na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych spracúvaných osobných údajov, na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel spracúvania a
na likvidáciu osobných údajov, ak došlo k porušeniu Zákona, a že ním poskytnuté osobné údaje sa zhodujú so skutočnosťou, a že sú úplné, pravdivé a presné a zároveň udeľuje súhlas na dobu 3 rokov na zasielanie obchodných a reklamných materiálov (tzv. newsletterov) akoukoľvek
elektronickou formou správ (prostredníctvom e-mailu, SMS) týkajúcich sa služieb poskytovaných prevádzkovateľom a jeho obchodných partnerov, pričom klient je oprávnený udelený súhlas kedykoľvek odvolať písomným oznámením zaslaným na kontaktnú adresu prevádzkovateľa
prípadne na emailovú adresu uvedenú priamo v newslettri.
9.5. Prevádzkovateľ spoločnosť DATAHOUSE a.s.., počas spracúvania osobných údajov môže vykonávať spracovateľské operácie, ktoré zahŕňajú cezhraničný prenos poskytnutých osobných údajov do zahraničia v rámci členských štátov Európskej únie, resp. prístup k týmto údajom zo
zahraničia prostredníctvom vzdialeného prístupu z dôvodu administrácie informačného systému sprostredkovateľom so sídlom v tejto krajine. Počas prenosu prevádzkovateľ dbá na maximálne zabezpečenie ochrany osobných údajov šifrovaním a využívaním softwarových aj hardwarových
nástrojov pre zabezpečenie prenášaných údajov.
9.6. Prevádzkovateľ spoločnosť DATAHOUSE a.s., používa vysoko etické štandardy a rešpek uje súkromie klientov. S výnimkou sprístupnenia údajov vyžadovaných zákonom alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, prevádzkovateľ nesprístupní bez súhlasu klienta
žiadne osobné údaje tretím stranám. Rezervačný systém využíva v súčasnosti najmodernejšie systémy šifrovania citlivých dát.
9.7. Prevádzkovateľ spoločnosť DATAHOUSE a.s.., v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky vykonáva všetky opatrenia a operácie na spracúvanie osobných údajov tak, aby dotknuté osoby boli riadne a včas poučené o svojich právach, ktoré im prislúchajú z právnych predpisov Slovenskej republiky ale aj na základe európskej legislatívy a záväzných medzinárodných zmlúv a dohovorov. V prípade obdržania oprávnenej žiadosti dotknutej osoby, prevádzkovateľ vybaví túto žiadosť do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. 9.8. Dotknutá osoba má právo najmä na základe písomnej žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi žiadať informácie o tom, či jej osobné údaje sú alebo nie sú v informačných systémoch prevádzkovateľa spracúvané, z akého zdroja boli jej osobné údaje získané, informácie o rozsahu alebo zozname spracúvaných osobných údajov, opravu alebo likvidáciu svojich neúplných, nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania už pominul alebo ktoré sú predmetom spracúvania neoprávnene.
9.9. Dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na iné účely ako na tie, na ktoré boli osobné údaje právoplatne poskytnuté a proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré by mohli neoprávnene a odôvodnene zasahovať do jej práv a právom chránených záujmov,
pokiaľ je táto námietka oprávnená. Prevádzkovateľ je povinný takéto osobné údaje bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

9.10. Dotknutá osoba má právo v prípade podozrenia na neoprávnené spracúvanie osobných údajov podať návrh na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochranu osobných údajov.
9.11. Dotknutá osoba, ktorá nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, uplatňuje svoje práva prostredníctvom právneho zástupcu.
9.12. Práva dotknutej osoby, ktorá už nežije, môže uplatniť blízka osoba podľa osobitných právnych predpisov Slovenskej republiky.
10. Záverečné ustanovenia
10.1. Tieto VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pokiaľ by niektoré ustanovenie týchto VOP bolo alebo sa stalo neplatným, neúčinným alebo nevynútiteľným, nedotýka sa takáto neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť nedotýka platnosti a účinnosti ostatných ustanovení týchto VO.
10.2. Klient pri potvrdení online rezervácie vyjadruje svoj súhlas s týmito VOP a zaväzuje a ich dodržiavať. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením zmenených VOP na internetovej stránke prevádzkovateľa www.residencehotel.eu.

10.3. Všetky vzťahy neupravené týmito VOP sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
10.4. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.04.2019 a vzťahujú sa na online rezervácie ubytovacích a s tým súvisiacich služieb. Ak ustanovenia obchodných podmienok týkajúce sa jednotlivých služieb obsahuj odlišnú úpravu ako tieto VOP, sú rozhodujúce ustanovenia osobitných obchodných podmienok a tieto majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP. V rozsahu, v akom sa ustanovenia osobitných obchodných podmienok líšia od ustanovení týchto VOP, sú rozhodujúce ustanovenia osobitných obchodných podmienok.

RESIDENCE HOTEL & CLUB****
DATAHOUSE a.s.
Trenčianska 53
821 09 Bratislava
IČO: 44782055
DIČ: 2022825541
IČ DPH: SK2022825541
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK19 0900 0000 0051 6699 9929
SWIFT/BIC: GIBASKBX
Zapísaný: v obchodnom registri na Okresnom súde Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 4773/B
Zastúpený: Ing. Veronikou Šiklovou - prokuristkou spoločnosti

Korešpondenčná adresa spoločnosti:

RESIDENCE HOTEL & CLUB

Donovaly 198
976 39 Donovaly
Donovaly, dňa 1.2.2020