Ubytovací poriadok

Ubytovacieho zariadenia RESIDENCE HOTEL ****, Donovaly

Obchodné meno: DATAHOUSE a.s.
Prevádzkareň: Donovaly 198, 976 39 Donovaly
Sídlo: Trenčianska 53, 821 09 Bratislava
IČO: 44782055
IČ DPH: SK2022825541
DIČ: 2022825541
zápis v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.: 4773/B
Platný od: 01.02.2020
Telefón: 0484199777
Fax: 0484199796
Email: reception@residencehotel.eu

Článok I.

Podmienky a spôsob ubytovania

1. V hoteli môže byť ubytovaný len hosť, ktorý je k ubytovaniu riadne prihlásený. Za týmto účelom predloží k nahliadnutiu zamestnancovi hotela na recepcii ihneď po príchode svoj občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný platný doklad totožnosti v zmysle zákona č.253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v platnom znení a v zmysle zákona č.363/2005 Z.z. ochrane osobných údajov v platnom znení.
2. Každý hosť, ktorý nie je štátnym občanom SR (cudzinec) je povinný v zmysle zákona č.48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov v platnom znení vyplniť a odovzdať na recepciu úradné tlačivo o hlásení pobytu, predložené klientovi pri príchode pracovníkom recepcie, pričom všetky požadované údaje je povinný uviesť pravdivo a úplne.
3.Každý ubytovaný klient sa riadi slovenským právnym poriadkom, na základe slovenského práva a hotelovým ubytovacím poriadkom. Ubytovaním klient prijíma ubytovací poriadok ako zmluvnú podmienku ubytovania a je povinný dodržovať jeho ustanovenia. Klient je povinný sa s týmto ubytovacím poriadkom riadne oboznámiť, na jeho neznalosť sa nebude brať zreteľ. Ubytovací poriadok je zverejnený na hotelovej recepcii a v hotelových
izbách.
4. Pri check-in je recepčný oprávnený vyžiadať si od hosťa údaje z platobnej karty, ktoré budú použité len v prípade zistenia nezrovnalostí hotelového účtu či poškodenia majetku hotela. Bez týchto údajov nie je recepčný oprávnený hosťa ubytovať.
5. Ak hotel zistí po odchode hosťa poškodenie inventáru hotela, nenahlásenie konzumácie, alebo odcudzenie majetku hotela, je hotel oprávnený doúčtovať tieto pohľadávky hotela vyplývajúce z uvedených skutočností po oznámení hosťovi z jeho kreditnej karty, alebo vystavením a zaslaním účtu na adresu hosťa.
6.Hotel je oprávnený skontrolovať izbu hosťa počas jeho pobytu a zabezpečiť upratanie izby podľa hygienických predpisov.
7 .Hotel si vyhradzuje právo vo výnimočných prípadoch ponúknuť klientovi iné ubytovanie, než bolo pôvodne dohodnuté, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky.
8. Na základe objednaného ubytovania sa v deň príchodu môže hosť ubytovať v čase od 14:00 do 22:00 hod. Do tejto doby hotel pre hosťa izbu rezervuje, pokiaľ v objednávke nebola iná požiadavka a hotel ju potvrdil. Ak hosť do 17:00 hod. nenahlási svoj príchod, po 17:00 hod. môže hotel izbou voľne disponovať, pokiaľ sa s hosťom nedohodne inak. V prípade, že hosť uhradil zálohovú platbu, je hotel povinný podržať rezerváciu do 24:00 hod.
Za predpokladu, že hosť nenastúpi na pobyt ani po tomto termíne, hotel nie je povinný zálohovú platbu vrátiť hosťovi, resp. postupuje v zmysle storno podmienok.
9. V prípade, že hosť požiada o predĺženie ubytovania, môže mu ubytovacie zariadenie ponúknuť aj inú izbu v inej cenovej relácií, ako tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.
10. Hosť svoj pobyt odhlási najneskôr do 10:30 hod. Do tohto času izbu uvoľní, pokiaľ nebolo individuálne vopred dohodnuté inak. Pokiaľ hosť neuvoľní izbu do 10:30 hod. môže mu ubytovacie zariadenie účtovať pobyt za celý nasledujúci deň, ak nebolo vopred dohodnuté inak. Izba sa považuje za uvoľnenú, potom čo hosť vynesie z izby všetky svoje veci, odovzdá kľúče na recepcii a poverenému pracovníkovi oznámi odhlásenie sa
z ubytovania.
11. Hosť, ktorý sa ubytuje pred 06:00 hod., resp. trvá na ubytovaní pred 10:30 hod. zaplatí plnú cenu aj za predchádzajúcu noc, ak sa vopred individuálne nedohodlo inak.
12. V čase od 22:00 do 06:00 hod. sú ubytovaní hostia povinní dodržať nočný kľud. Iba so súhlasom zodpovedného pracovníka, alebo vedenia je možné organizovať spoločenské akcie aj po 22:00 hod., a to v priestoroch k tomu určených.
13. Hotel poskytuje svojim hosťom služby v rozsahu ako boli vzájomne dohodnuté. Hosť platí platbu za ubytovanie a poskytnuté služby v súlade s platným cenníkom spravidla pri skončení pobytu. Týmto nie sú dotknuté platobné podmienky na základe zmlúv o ubytovaní. Cenník služieb za prechodné ubytovanie a ďalšie služby je k nahliadnutiu na recepcii hotela.
14. Hotel si vyhradzuje právo požadovať od hosťa pri rezervácií zálohovú platbu vo výške 50% - 100% z ceny ubytovania. Rezervácia sa stáva záväznou pre hotel až po obdŕžaní úhrady zálohovej platby na účet hotela.
15. V prípade skrátenia pobytu klientom má hotel právo klientovi vyúčtovať plnú výšku dohodnutej ceny za celú dĺžku pobytu.
16. Hotel je oprávnený účtovať nasledovné storno poplatky v prípade, že hosť zruší svoju rezerváciu pobytu písomne, elektronicky alebo faxom v nasledovných lehotách:
• viac ako 28 dní pred nástupom na pobyt bez poplatku
• 28 až 15 dní pred nástupom na pobyt 25% z ceny ubytovania
• 14 až 8 dní pred nástupom na pobyt 50% z ceny ubytovania
• 7 až 3 dni pred nástupom na pobyt 75% z ceny ubytovania
• menej ako 2 dni pred nástupom na pobyt 100% z ceny ubytovania

Článok II.

Zodpovednosť ubytovacieho zariadenia a klienta

1. Hotel nezodpovedá za škodu spôsobenú na veciach vnesených a odložených klientom do hotela.
2. Za cennosti a peniaze zodpovedá ubytovacie zariadenie iba v tom prípade, ak boli prevzaté do úschovy na základe potvrdenia do hotelového trezoru na recepcii. Za klenoty, peniaze a iné cennosti zodpovedá hotel len do výšky 331,94 EUR.
3. Za škody spôsobené na majetku ubytovacieho zariadenia zodpovedá hosť podľa platných predpisov. Hosť ako zodpovedný zástupca zodpovedá za škody spôsobené neplnoletými osobami, za ktoré je zodpovedný, ako aj za škody spôsobené osobami a zvieratami, ktoré sa nachádzajú v priestoroch ubytovacieho zariadenia a pobyt im tam umožnil hosť.
4. V prípade spôsobenej škody klientom na majetku hotela, je klient povinný uhradiť náhradu spôsobenej škody najneskôr v deň skončenia pobytu klienta alebo na základe faktúry vystavenej do 14 dní odo dňa skončenia ubytovania klienta, splatnej v lehote 10 dní odo dňa jej doručenia klientovi, za predpokladu, že hotel rozhodne o takomto spôsobe úhrady náhrady škody.
5. V prípade, že klient odmietne uhradiť cenu za poškodené resp. zničené zariadenie hotela v súlade s podmienkami bodu 3 a 4 tohto článku, je hotel oprávnený účtovať klientovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % denne z dlžnej sumy za každý deň omeškania, spolu s úrokom z omeškania vo výške stanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom.
6. Hosť je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí. V rámci prevencie hosť: aj počas pobytu v zariadení bude mať zamknuté vchodové dvere. Predtým ako otvorí dvere cudzím osobám , skontroluje dôvod ich požiadavky vstupu do ubytovacieho priestoru a v prípade pochybnosti o dôvodnosti takejto požiadavky bezodkladne kontaktujte recepciu. Pred odchodom z ubytovacieho
zariadenia hosť riadne skontroluje uzatvorenie okien a dverí, a to aj na poschodí. Hotel ponúka na uloženie cenných predmetov, peňazí a šperkov, hotelový trezor na recepcii. Pokiaľ sa rozhodnete takéto veci, prípadne ďalšie doklady ponechať v apartmáne, využite trezor, ktorý sa nachádza v apartmáne. Použitie trezoruv apartmáne však nie je možné považovať za prevzatie vecí ubytovateľom do úschovy. Na uloženie športovej
výstroje a iných vecí hosťa využite priestory apartmánu, prípadne priestory hotela po konzultácií s recepciou hotela. V prípade dlhšej neprítomnosti v apartmáne, oznámte túto skutočnosť na recepcii, aby hotel mohol zabezpečiť počas Vašej neprítomnosti častejšiu kontrolu ubytovacích priestorov.
7. Hotel nezodpovedá za odcudzenie, prípadne za spôsobenú škodu na motorových vozidlách ponechaných na parkovisku pri hoteli. Hotel odporúča hosťom, aby sa presvedčili o riadnom uzamknutí a zabezpečení auta. Hotel tiež odporúča nenechávať v aute voľne položené osobné veci.
8. Hotel nezodpovedá za akékoľvek škody, ktoré boli spôsobené klientovi mimo areálu hotela.

Článok III.

Stravovanie a predaj alkoholických nápojov

1. Klientom nie je dovolené v priestoroch hotela konzumovať alkoholické nápoje, ktoré neboli zakúpené v hoteli. V priestoroch hotela je povolená konzumácia alkoholu osobám starším ako 18 rokov, a to výhradne v rámci nápojového lístka a vínnej karty hotela.
2. Klient nie je oprávnený vnášať do izieb alkoholické nápoje akékoľvek potraviny zakúpené inde ako v priestoroch hotela.
3. Klient je povinný oboznámiť personál hotela s akýmikoľvek závažnými zdravotnými obmedzeniami príp. stravovacími obmedzeniami a tieto obmedzenia nahlási na hotelovej recepcii alebo vedúcemu odbytového strediska - reštaurácie.
4. Personál hotela je oprávnený odoprieť predať alebo podať alkoholický nápoj osobám mladším ako 18 rokov a osobám zjavne ovplyvneným alkoholom.

Článok IV.

Všeobecné platné ustanovenia

1. Pre prijímanie návštev ubytovaných hostí je vyhradená reštaurácia alebo nočný bar hotela. V izbe, kde je hosť ubytovaný smie prijímať návštevy len so súhlasom zodpovedného pracovníka alebo vedenia hotela v čase od 08:00 do 22:00 hod. Pracovník hotela nie je oprávnený podávať akékoľvek informácie o ubytovaných hosťoch tretím osobám (s výnimkou príslušníkov polície po ich legitimovaní sa a preukázaní opodstatnenosti požadovať
tieto údaje) ani povoliť návštevu tretej osoby hosťa a bez jeho súhlasu. V prípade nenahlásenia návštevy sa jedná o závažné porušenie predpisov hotela, hotel považuje osoby za hostí a bude im, alebo hosťovi účtovať ubytovanie podľa cenníka.
2. V izbe a spoločenských priestoroch hotela nesmie hosť bez súhlasu zodpovedného pracovníka alebo vedenia hotela premiestňovať interiérové zariadenie, prevádzať akékoľvek zmeny a úpravy na zariadení hotela, vykonávať zásahy do elektrickej siete alebo inej inštalácie.
3. V ubytovacom zariadení a obzvlášť v apartmáne nie je hosťom dovolené používať vlastné elektrické, plynové - prenosné spotrebiče. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na používanie elektrických spotrebičov nainštalovaných v izbe, alebo prenosných elektrických zariadení ( holiaci strojček, sušič vlasov a nabíjačky na bežné spotrebné elektrické prístroje a pod. ).
4. V prípade požiaru je hosť povinný riadiť sa pokynmi zodpovedných pracovníkov ( v zmysle požiarnoevakuačného plánu ) a po príchode jednotky požiarnej ochrany, pokynmi veliteľa zásahu.
5. Z bezpečnostných dôvodov, nie je dovolené ponechať deti do 12 rokov bez dozoru dospelej osoby, a to ani v hotelovom apartmáne ani v ostatných priestoroch hotela. Pri vzniku škody zodpovedá za dieťa osoba, s ktorou je dieťa prihlásené na pobyt v RESIDENCE HOTELI, a ktorá je zodpovedná podľa zákona.
6. Hosťom nie je dovolené vnášať do izby veci pre úschovu, ktorých hotel vyčlenil iné miesto. Na úschovu takýchto vecí sa hosť informuje na recepcii. Hosťom nie je povolené vynášať z relax centra uteráky a osušky a tieto používať v apartmáne. V relax centre ma každý hosť možnosť použiť uterák alebo plachtu bezplatne.
7. Fajčenie na izbách, apartmánoch ako aj v celom objekte hotela je prísne zakázané. Fajčenie je povolené len na miestach tomu vyhradených. V prípade porušenia tohto zákazu má právo recepcia účtovať hosťovi 100% prirážku z ceny ubytovania podľa aktuálneho platného cenníka.
8. Pri onemocnení alebo zranení klienta ubytovacie zariadenie nahlási požiadavku poskytnutia lekárskej pomoci, prípadne prevozu do nemocnice príslušnému zdravotnému zariadeniu.
9. Psy a iné zvieratá môžu byť v priestoroch hotela len so súhlasom zodpovedného pracovníka alebo vedenia hotela za predpokladu, že majiteľ preukáže ich nezávadný zdravotný stav. Cena za ubytovanie zvieraťa sa účtuje podľa platného hotelového cenníka. Na ubytovanie psov a iných zvierat sa vzťahujú nasledovné opatrenia:
• a) psom a iným zvieratám je zakázaný vstup a pobyt v tých priestoroch, kde sú skladované a pripravované potraviny, alebo sa podávajú jedlá a nápoje
• b) psom a iným zvieratám je zakázaný vstup do priestorov relax centra
• c) vo všetkých verejných priestoroch hotela musí mať každý pes košík
• d) psy a iné zvieratá sa nesmú nechať odpočívať - ležať na lôžku alebo inom zariadení, ktoré slúži na odpočinok hosťa
• e) na kŕmenie zvierat nesmie byť použitý inventár, ktorý slúži na prípravu alebo podávanie pokrmov hosťom
• f) v prípade poškodenia hotelového zariadenia zvieraťom je hosť povinný zaplatiť škodu v plnej výške.
Za zviera zodpovedá v plnom rozsahu majiteľ zvieraťa a osoba, ktorá pobyt v apartmáne zvieraťu umožnila.
10. Pred odchodom z apartmánu je hosť povinný riadne uzatvoriť všetky okná, a to aj na poschodí, uzavrieťvodovodné kohútiky, zhasnúť svetlá v apartmáne a priľahlých priestoroch izby, vypnúť elektrické spotrebiče, ktoré sa nachádzajú na apartmáne, riadne zamknúť vchodové dvere apartmánu a kartu od apartmánu odovzdať na recepcii hotela.
11. Za stratu izbovej karty účtuje hotel sumu 5,00 EUR za kus.
12. Prípadné vzniknuté závady je hosť povinný okamžite nahlásiť na recepcii hotela.
13. Hotelové parkovisko je bezplatné a nie je strážené. Hotel nezodpovedá za odcudzenie, prípadne za spôsobenú škodu na motorových vozidlách. Hostia môžu parkovať len na parkovisku, ktoré sa nachádza pred hlavnou budovou. Odporúčame hosťom, aby sa presvedčili o riadnom uzamknutí a zabezpečení auta. V aute nenechávajte voľné položené osobné veci. Pri ubytovaní a odubytovaní môže hosť parkovať pred hotelom na čas nevyhnutný
na vyloženie a naloženie batožiny tak, aby neobmedzoval ostatných hostí.
14. Klient v priestoroch hotela nesmie nosiť zbraň a strelivo, alebo ich inak prechovávať v stave umožňujúcim ich okamžité použitie.
15. Sťažnosti hostí, resp. prípadné pripomienky a návrhy na zlepšenie činnosti ubytovacieho zariadenia prijíma vedenie hotela.
16. Hosť a ubytovacie zariadenie sú povinní dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku, ktorý je záväzný pre obe strany v plnom rozsahu. V prípade, že hosť poruší niektoré z ustanovení ubytovacieho poriadku, má vedenie ubytovacieho zariadenia právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní prechodnej ubytovacej služby pred uplynutím dohodnutého času a bez nároku hosťa na vrátenie peňazí.
17. Hosť svojim podpisom odsúhlasuje, že sa oboznámil so všetkými prevádzkovými poriadkami ubytovacej a stravovacej časti hotela.
18. Hosť súhlasí so správou, spracovaním a uchovaním jeho osobných údajov v spoločnosti DATAHOUSE a.s.. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre akékoľvek potreby hore uvedenej firmy v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných

údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú podľa § 20 odst. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.

Tento ubytovací poriadok je umiestnený na viditeľnom mieste na recepcii ubytovacieho zariadenia.

Ubytovací poriadok je platný a účinný od 1.2.2020

Na Donovaloch, 01.02.2020
____________________________
DATAHOUSE a.s.
Ing. Veronika Šiklová
General manager